PERMULAAN 2013

PERMULAAN 2013
Suasana bilik Seni SAKTI 2013
"There are no shortcuts to success and failure is sometimes part and parcel of such an undertaking"


Friday, February 25, 2011

APAKAH MAKNANYA DBAE DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PSV KBSM

 

MATLAMAT PENDIDIKAN SENI VISUAL

 • Membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik budaya, mempunyai nilai-nilai estetik yang tinggi, imaginatif, kritis, kreatif, inovatif dan inventif.
 • Berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan, menghargai keindahan alam persekitaran, keindahan seni dan warisan bangsa serta menyumbang ke arah pembangunan diri, masyarakat dan negara, selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

OBJEKTIF PENDIDIKAN SENI VISUAL (DICIPLINE BASED OF ART EDUCATION)

 • Menghargai keindahan alam ciptaan Tuhan
 • Memupuk budaya penyelidikan dalam proses penghasilan karya seni visual
 • Meningkatkan pengetahuan, daya kreativiti, inovasi,disiplin, serta kemahiran dalam bidang seni visual yang dapat diamalkan dalam kehidupan dan kerjaya
 • Menggunakan pelbagai kemahiran, media, teknik dan teknologi untuk mereka cipta barangan kraf fan produk seni visual yang berkualiti
 • Membuat diskripsi, analisis, interpretasi dan penilaian terhadap karya seni visual
 • Mendapat nilai tambah dalam disiplin sains, teknologi dan mata pelajaran lain.
 • Menghargai sumbangan dan pengaruh tokoh-tokoh seni visual dalam konteks perkembangan sejarah seni visual di Malaysia dan antarabangsa
 • Menjadikan bidang seni visual sebagai prospek kerjaya
 • Menyedari dan menghargai suasana seni dalam persekitarannya dan kaitan dengan keselesaan hidup
 • Membina jati diri ke arah pembentukan negara bangsa
Sesi "Kritikan Seni" Karya Pelajar

Pelajar didedahkan dengan kaedah "Kritikan Seni"

Pelajar didedahkan dengan eksperimentasi bahan

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

 • Lajur Bidang menampakkan salah satu daripada dua bidang dalam Pendidikan Seni Visual KBSM. Setiap bidang pula dipecahkan kepada unit pembelajaran masing-masing
 • Lajur Hasil Pembelajaran dimuatkan skop pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. Di samping itu, pencapaian yang dikuasai oleh murid mengikut kebolehan mereka diperinci mengikut aras.
 • Lajur Cadangan Aktiviti Pembelajaran pula memaparkan beberapa aktiviti yang sesuai yang boleh dijalankan dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual mengikut bidang tertentu.
 • Penjelasan tentang aras adalah seperti berikut:

ARAS
HURAIAN
Aras 1
Pemahaman yang jelas tentang konsep, fungsi dan penghayatan
Aras 2
Penggunaan alat, bahan dan teknik yang sesuai untuk penghasilan bahan
Aras 3
Aktiviti di aras ini menitikberatkan peningkatan penghasilan bahan yang berkualiti, kreatif serta mampu membuat kritikan
Tuesday, February 8, 2011

AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL

Aras 1 : Guru menjelaskan definisi rupa, jenis-jenis rupa dan kaedah olahan rupa di hadapan kelas.

                                                                  
PENDIDIKAN SENI VISUAL    
ASAS PMR (TINGKATAN 1)            
RUPA                                                            
SKOP: Kajian Rupa Geometri dan Rupa Organik
Di akhir pembelajaran pelajar dapat maklumat:
      1.Rangka sesuatu struktur pada subjek akan menghasilkan rupa.
      2.Mengetahui definisi Rupa, kajian Rupa Geometri dan Rupa Organik.
ARAS 1 
- Mengetahui bahawa rupa adalah hasil dari penghujung sesuatu garisan yang bertemu dengan titik permulaannya.
- Mengklasfikasi jenis Rupa iaitu:
  v  Rupa Geometri: bulat,segiempat,segitiga
  v  Rupa Organik: rupa siput,rupa bunga
ARAS 2 
- Pengetahuan awal sebelum melukis ialah: 
i.Rupa boleh diperkembangkan untuk mendapatkan 
rupa yang lain dengan cara:
  v  Tindanan
  v  Pengurangan
  v  Penambahan
ii.Ulangan Rupa di atas sesuatu permukaan akan
menghasilkan corak.
ii.Alat dan keperluan melukis.
ARAS 3 – Pelajar menghasilkan motif corak geometri.1.Guru menjelaskan definisi Rupa dihadapan kelas dan meminta pelajar menyalin nota ringkas.
2. Pelajar menghasilkan corak mengikut kaedah olahan rupa.
3. Pelajar mengklasfikasi subjek dari buatan manusia dan alam sekitar yang menunjukkan jenis-jenis Rupa.
4.Guru menunjukkan contoh terbaik, sederhana dan lemah dihadapan kelas.
Meningkatkan daya kreativiti, disiplin serta kemahiran
1. Kesediaan Belajar
2. Pengamatan
 Buku Sumber Guru, alat tulis dan kertas edaran.